TISS-BALAJI Foundation Fellowship Program (Criminal Justice Fellowship Program)

Team

 

Program Director

Dr Roshni Nair-Shaikh

Program Manager

Rashmi Divekar

Faculty Mentors

Dr Vijay Raghavan

Dr Roshni Nair-Shaikh

Dr Asha Mukundan

Fellows - Programme Officers

Aneesh Rege

Akshay I

Vishnu Vinod